בקשה להתחשבנות מס ע”פ תיקון 190 – עמית שכיר/פרישה לפנסיה

חלק ראשון

DD סלאש MM סלאש YYYY

חלק שני

DD סלאש MM סלאש YYYY
DD סלאש MM סלאש YYYY
DD סלאש MM סלאש YYYY
אני החתום מטה, מבקש למשוך את כל כספי הפיצויים מחשבונותיי ולהעבירם לחשבון חדש במעמד עצמאי, בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. ידוע לי כי החשבון החדש חסום להפקדות נוספות. ידוע לי כי בהתאם לפקודת מס הכנסה, כספי הפיצויים בחשבון החדש חייבים במס רווח הון בשיעור 25% על הרווח מיום פתיחת החשבון וכן הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל.
1 .אבקש בזאת לבצע התחשבנות מס על פי אישור מס הכנסה מצורף.
2 .אבקש להעביר את היתרה לחשבון חדש במעמד עצמאי על פי תיקון 190.
Max. file size: 24 MB.
Max. file size: 24 MB.
יש לצרף את המסמכים הנדרשים. ניתן להעלות מסמכים נתמכים או לצלם את המסמכים ישירות באמצעות הטלפון הנייד.

חלק שלישי

DD סלאש MM סלאש YYYY