כניסה לאיזור האישי

האזור האישי
כניסה

0.44%

לשנת 2023

דמי ניהול נמוכים

עמיתי הקופה הם גם בעלי הקופה  והשאיפה היא תמיד להוזיל את דמי הניהול המהווים נגזרת של הוצאות התפעול בלבד. כך שאין צורך בניהול “משא ומתן” להוזיל את דמי הניהול , כל הרווחים שמשיגה הקופה מחולקים בין העמיתים והכל בשקיפות מלאה, ללא ניגוד אינטרסים וללא כסף שזולג לידיים פרטיות.

שיעור העלות השנתית הצפויה לעמית לשנת 2024

קופה שיעור הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני שיעור הוצאות ישירות מסוג שאינו עמלת ניהול חיצוני
קופת התגמולים מסלול עד גיל 50 0.31 0.019
קופת התגמולים מסלול לגילאי 50-60
0.05
0.015
קופת התגמולים מסלול גיל 60 ומעלה 0.16 0.021
קרן ההשתלמות מסלול כללי
0.29
0.028
קרן ההשתלמות מסלול מניות
0
0.081
קופת הפיצויים
0.13
0.018
גמל להשקעה מסלול כללי
0.10
0.040
גמל להשקעה מסלול מנייתי 0.09 0.102

הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.