משרד האוצר מקים ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים בקופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה. במסגרת זו, להלן מספר הודעות:

א. במידה והנכם מעוניינים להסיר את המידע אודות חשבונכם בקופה מהממשק האמור יש לפנות אלינו בבקשה להסרת המידע אודות חשבון זה. יצויין כי החשבון יוסר מהממשק שבועיים מיום קבלת הבקשה או מיום העברת המידע הסמוך, לפי המאוחר.

ב. איש הקשר לפניות בנושא זה הוא חנוך רפפורט, מנכ”ל החברה. כתובת דוא”ל: hanoch@gemel.huji.ac.il טלפון: 02-5680910

ג. אדם המעוניין לבדוק את זכאותו לכספים בחשבון של עמית/ה שנפטרה/ה יפנה לגב’ אביבית זכרי בכתובת דוא”ל lilly@gemel.huji.ac.il או בטלפון 02-5680914 בצירוף הנתונים הבאים: מס’ זהות של המבקש, מס’ זהות של העמית/ה שנפטר/ה.

אם יתברר כי אותו אדם אכן מונה על ידי העמית להיות מוטב בחשבון האמור הוא יתבקש להציג את המסמכים הבאים: תעודת פטירה של העמית ותעודת זהות של המוטב.

נגישות