כניסה לאיזור האישי

האזור האישי
כניסה

אמנת השירות שלנו

הצבנו לעצמנו כמטרה מרכזית מתן שירות מקצועי ואיכותי, השם במוקד תשומת הלב את העמית והעמיתה, תוך הקפדה על יישום ערכי היסוד של החברה ועקרונותיה.

חשבונות קטנים

אדם שהינו עמית שכיר או עצמאי יוכל לבצע משיכה של כספי תגמולים ופיצויים מחשבונו בקופת גמל בסכום חד פעמי ללא תשלום מס, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

א. לעמית חשבון אחד או יותר בקופות הגמל שבניהול חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע”מ וקיימת בו יתרה צבורה

ב. יתרת כל חשבון בנפרד ביום 31.12.2015 בקופת גמל לתגמולים נמוכה מ- 8,000 ש”ח

ג. לא הופקדו בחשבון כספים חדשים לאחר 01.01.2014

ד. לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים לאחר 01.01.2014

בהתקיים כל התנאים הנ”ל זכאי העמית למשוך את יתרת כספי התגמולים (חלק עובד וחלק מעביד). במידה וקיימת בחשבון יתרת כספי פיצויים והסתיימו יחסי עובד-מעביד, יהיה רשאי העמית למשוך כספים אלו בכפוף להצגת טופס 161 או אישור פקיד שומה.

במידה ובחרת באפשרות משיכת הכספים תוכל לעשות זאת באחת מן הדרכים הבאות:

א. יש למלא טופס משיכה ולצרף אליו צילום ת.ז + צילום המחאה/אישור ניהול חשבון עו”ש. במידה וברצונך למשוך כספי פיצויים יש להעביר בנוסף טופס 161 (ניתן ע”י המעסיק) או אישור פקיד שומה. המשיכה תבוצע תוך 4 ימי עסקים. את הטפסים יש לשלוח לכתובת דוא”ל service@gemel.huji.ac.il או לכתובת כפר הי-טק 2/2 קריית אדמונד י. ספרא, גבעת רם ירושלים 9190402 – עבור חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע”מ

ב. פנייה טלפונית לאיילת, נציגת השירות של החברה המנהלת בטלפון 02-5680902

כיצד אוכל לבדוק האם אני זכאי לבצע משיכה כאמור לעיל?

לברור זכאותך ניתן לפנות לאיילת, נציגת השירות של חברתנו בטלפון 02-5680902

במידה ונמצאתי זכאי למשיכת הכספים, האם מוטלת עליי החובה לעשות כן?

  • ברור שתמיד טוב לקבל סכום כסף קטן ‘מהצד עם זאת, אנו קוראים לכם לנצל הזדמנות זו כדי להכיר טוב יותר את יתרונות קופת התגמולים שלכם ולהתרשם כי זהו האפיק הטוב ביותר עבורכם לחסכון אמיתי ארוך טווח.
  • הקופה פתוחה אך ורק בפני עובדים של האוניברסיטה העברית בירושלים ובני זוגם ולא בפני הקהל הרחב עובדים רבים מבקשים להצטרף לקופה, אך לצערנו אנו לא רשאים לקבל אותם.
  • דמי הניהול בקופה נמוכים ביחס למקובל בשוק.
  • הקופה נחשבת לאחת מקופות הגמל המובילות בישראל ומהווה תחליף אטרקטיבי לניהול תיק השקעות בבנק.
  • הקופה נמצאת בצמרת (!) טבלת השוואת התשואות בכל חתכי הזמן.
  • חסכון בקופת גמל הינו רובד השקעה נוסף לקרן פנסיה ומשדרג את החסכון הפנסיוני שלך.

נצלו עכשיו את זכותכם הבלעדית ליהנות מיתרונות קופת התגמולים של עובדי האוניברסיטה העברית!
לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות לחצו כאן או התקשרו אלינו 02-5680903

חשבונות נפטרים

תשלום כספי תגמולים יתבצע לפי הוראת מוטבים, ובאם אין כזו, לפי הוראות הדין –צו מינוי מנהל עיזבון, צו קיום צוואה+ צוואה או צו ירושה. להלן רשימת המסמכים הדרושים להליך בדיקת זכאותם של מוטבים לכספים:
 
– צילום תעודת פטירה של העמית הנפטר.
– צילום תעודות זהות של המוטב או היורש
– רק אם העמית הנפטר לא מינה מוטבים – צו מינוי מנהל עיזבון, צו ירושה, צו קיום צוואה חתום ע”י רשם ביהמ”ש/ביה”ד רבני.
 
אם לא מונו מוטבים ומתקיימים התנאים הבאים ניתן לבצע משיכה גם ללא צו כאמור:
א) יתרת הכספים בחשבון העמית  שנפטר אינה עולה על 8,701  ₪* במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון;
 
ב) עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת העמית;
 
ג)המבקש למשוך את הכספים חתם על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:
 
     (1) הצהרה כי המבקש למשוך הוא, ככל הידוע לו, יורש לפי דין של העמית;
     (2) הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים;
          התחייבות לשיפוי הגוף המוסדי אם הוא יחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם;
 
ד) המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית;
 
ה)  הגוף המוסדי בדק מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור;
 
ו) לעניין משיכת כספים ממרכיב הפיצויים בלבד שהתקיימו שני אלה: –
     (1) לא חלות לגבי אותם כספים הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג- 1963
     (2) התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת הכספים.
 
*הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה.
בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה נפתחה אפשרות בפני המוטבים ואו היורשים להשאיר את כספי הנפטר בחשבון חדש על שמם בקופת גמל לא משלמת לקצבה**.
 
**חשוב להדגיש כי כל האמור אינו חל על קרן השתלמות או קופה לפיצויים.
 
אפשרויות הפעולה העומדות בפני המוטב/היורש הינן כמפורט להלן:
 
א) העברת הכספים לחשבון חדש על שם המוטב/היורש בקופת גמל לא משלמת לקצבה. במקרה של העברת הכספים לחשבון חדש, יחול האמור להלן:
     (1) הכספים בחשבון החדש הינם נזילים. ניתן למשוך את יתרת הכספים או חלק ממנה בכל עת.
     (2) לא ניתן להפקיד כספים חדשים  (הפקדות חדשות) לחשבון.
     (3) עם הגעת המוטב/היורש לגיל פרישה, ניתן להעביר את הכספים הצבורים בחשבון החדש לקופה משלמת לקצבה (לדוגמא, קרן פנסיה) לצורך משיכתם כקצבה.
 
ב) משיכת הכספים לחשבון הבנק של המוטב היורש.
 
בשני המקרים ינוכה מהסכום מס רווחי הון על הרווחים הריאליים שנצברו החל מתום 3 חודשים שלאחר מות העמית או מיום פרסום החוק (14 במאי 2012) (המאוחר מביניהם). ככל שלא נמשכו הכספים עד לתום 3 חודשים ממועד פטירת העמית או מיום פרסום החוק, המאוחר מביניהם, יראו את הכספים, לעניין דיני המס, כאילו הועברו לחשבון חדש על שם היורש/המוטב.
א) לשם העברת הכספים לחשבון חדש על שם המוטב/היורש בקופת גמל לא משלמת לקצבה. יש לצרף:
 
     (1) המסמכים הדרושים לאימות הזכאות  (תעודת פטירה, צו ירושה או צו קיום צוואה + צוואה, תשלום ת.ז של היורש/המוטב).
 
    (2)  טופס הצטרפות לקופת התגמולים.
 
    (3) טופס העברת כספי מנוח.
 
ב) לשם משיכת הכספים לחשבון הבנק של המוטב/היורש – חשבון ישראלי.
 
    (1) המסמכים הדרושים לאימות הזכאות  (תעודת פטירה, מינוי מנהל עזבון/ צו ירושה או צו קיום צוואה + צוואה, תצלום ת.ז של היורש/המוטב).
 
    (2) צילום המחאה מבוטלת או  אישור על ניהול חשבון ע”ש המוטב הכולל מס’ תעודת זהות, חתימה וחותמת הבנק.
 
   (3) טופס בקשה לפדיון.
במידה ובחרת באפשרות משיכת הכספים תוכל לעשות זאת באחת מן הדרכים הבאות:
 
1. מילוי טופס מקוון באתר החברה www.gemel.huji.ac.il תחת לשונית ‘טפסים’ בסרגל העליון. בעת סיום מילוי טופס מקוון, יישלח הטופס ישירות למערך השירות בחברה לבדיקת הנתונים והמשך טיפול. במקביל יכול העמית לבצע שמירה של הטופס לבירורים ולצרכים עתידיים.
 
2. במקרה של מילוי טופס ידני ניתן לשלוח את הטופס באחת מהדרכים הבאות:
 
(א) במייל לכתובת:  mor@gemel.huji.ac.il
 
(ב)  בפקס למספר 02-5680922 .
 
(ג) באמצעות דואר ישראל לכתובת משרדנו – כפר הי-טק  2/2 קריית אדמונד י. ספרא, גבעת רם, ירושלים 9190402
 
(ד) במסירה ידנית במשרדי החברה. שעות קבלת קהל בימים א’ – ה’ בשעות 08:00-16:00
 
*במסירה ידנית רצוי לוודא קבלת הטופס בטלפון 02-5680914