תיקון 190

קופת גמל לפי תיקון 190 היא ללא ספק אחד מכלי החסכון הטובים ביותר בישראל המאפשר הפקדת כספים לקופת גמל על כל יתרונותיה: ניהול מקצועי של תיק מבוזר, גישה לנכסים לא סחירים, דמי ניהול נמוכים והטבות מס. אך בשונה מקופת גמל רגילה – כאן הכספים נזילים בכל עת לעמיתים שעברו את גיל הפרישה,
כפי שנפרט להלן.

רקע

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקף בשנת 2012, והפך במהירות לכלי החסכון המועדף על חוסכים הקרובים לגיל הפרישה. חוסכים אלו שהיו רגילים עד כה לאפיקים המסורתיים כמו קרנות נאמנות או פיקדונות בבנקים גילו את היתרונות הטמונים באפשרות להפקיד כספים לקופת גמל, בדמי ניהול נמוכים ובשיעורי מס מופחתים בעת הפדיון. חוסכים שיבחרו בכך אף יוכלו להפוך את כספי החיסכון לקצבה הפטורה ממס לחלוטין (‘קצבה מוכרת’) ואף להוריש כספים אלו לדור הבא בהטבות מיוחדות. 
 

היתרונות בחיסכון במסגרת תיקון 190

החסכון בקופת גמל במסגרת תיקון 190 מעניק שורה של יתרונות ללא תחרות.

יתרונות קופת הגמל:

1. ניהול השקעות איכותי

תיק ההשקעות בקופת גמל מנוהל על ידי ועדת השקעות מקצועית, בשקיפות מירבית ובכפיפות לרגולציה מחמירה שנועדה לכך שטובת העמית זוכה לחשיבות עליונה. מדיניות ההשקעות של כל קופת גמל בישראל מפורסמת לציבור, והעמית יכול לבחור את הקופה שתואמת את העדפות הסיכון שלו.

2. תמהיל השקעות מגוון

בשונה מכלי חסכון אחרים, קופות גמל משקיעות גם בנכסים לא סחירים, כגון: נדל”ן, פרויקטי תשתית וקרנות השקעה בארץ ובחו”ל, ובכך מפחיתה את התלות בשווקי ההון התנודתיים.

3. מעבר בין אפיקי השקעה ללא עמלות וללא מיסוי

מדי פעם העדפות הסיכון של העמית משתנות והוא מבקש לעבור למסלול השקעה אחר, כגון: ממסלול מנייתי למסלול אג”ח. קופת גמל מאפשרת מעבר זה ללא כל עלות ומבלי שהדבר נחשב לאירוע מס. זאת, בשונה מהשקעה בקרנות נאמנות שם בעת מעבר בין קרן נאמנות המשקיעה באגרות חוב לקרן המשקיעה במניות יש לשלם מס רווח הון.

4. חיסכון בעלויות ובדמי ניהול

דמי הניהול בקופת הגמל אטרקטיביים במיוחד ביחס לחיסכון במוצרים מקבילים, דמי הניהול הממוצעים בקופות הגמל השונות עומדים היום על 0.55% מהחיסכון כאשר דמי הניהול הממוצעים בפוליסת חיסכון הם כ- 1% מהחיסכון.

יתרונות מיסוי:

1. דחיית מס רווחי הון

ההתחשבנות על מס רווחי ההון בקופת הגמל מתקיימת רק בעת משיכת הכספים. כלומר, הכסף כולו ‘עובד’ מרגע ההפקדה ועד למשיכת הכספים. זאת, בשונה מכלי חסכון אחרים בהם יש לבצע התחשבנות מס מדי שנה.

2. הטבות מס במשיכה

במקרה של משיכת הכספים מקופת הגמל כסכום חד פעמי לאחר גיל 60 (ובתנאי שהעמית יצא לגמלאות ועומדת לרשותו פנסיה של כ- 4,850 ₪ לכל הפחות נכון לשנת 2023) יחול מס על הרווחים בשיעור 15% נומינלי לעומת 25% ריאלי בהשקעות אחרות בשוק ההון.

3. אפשרות למשיכת הכספים כקצבה פטורה ממס

באפשרותך גם למשוך את אותם הכספים כקצבת פנסיה. הסכום שייצבר לרשותך יהיה פטור לחלוטין ממס רווח הון והקצבה תהייה פטורה ממס.

4. קופת גמל לפי תיקון 190 ככלי להעברה בין-דורית

ליורשי העמית קיימת האפשרות להעברת הכספים שנצברו בחשבון העמית לחשבון חדש על שמם. 
• היה והיורש ישאיר את הכסף בחשבון עד פרישתו לגימלאות וימשוך את הכסף בצורת קצבה חודשית, יחול על הכספים פטור מלא ממס הכנסה וממס רווחי הון.   
• אם היורש יבחר למשוך את הכספים כסכום אחד או חלקי, הוא יחויב במס רווחי הון בגין התקופה שהחלה בהעברת החשבון על שמו (או שלושה חודשים לאחר פטירת העמית, המוקדם מביניהם) ועד המשיכה.
• במקרה בו היורש מבקש למשוך את כספי העמית מיד לאחר פטירת העמית, ולא לפתוח חשבון חדש על שמו, עליו יהיה לשלם מס רווחי הון בשיעור 15% על הרווחים הנומינליים מיום הפקדת הכסף על ידי העמית.   זאת, רק במקרה והעמית נפטר לאחר גיל 75.   היה והעמית נפטר לפני גיל 75, החשבון לא יחויב במס כלשהו.  

תיקון 190 הוא תיקון לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2012 ומעניק הטבות מס לקצבאות שונות. על פי תיקון זה, ניתן להפקיד כספים לקופת גמל ולמשוך אותם ואת הרווחים שהם הניבו – באחת משתי האפשרויות הבאות:

 • משיכת קצבה חודשית – כאשר הקצבה תהא פטורה ממס לכל החיים.
 • משיכה חד פעמית (‘היוון קצבה מוכרת’) – בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים ובתשלום מס רווח הון בשיעור של 15% נומינלי, במקום 25% ריאלי כפי שנהוג בשוק (בסביבת אינפלציה נמוכה זו הטבה משמעותית).

תיקון 190 (בחלופת המשיכה החד פעמית) מתאים בעיקר לבעלי כספים פנויים הקרובים לגיל 60, המבקשים לחסוך לעת הפרישה. כמו כן, תיקון 190 פותח אפשרות לשכירים בעלי הכנסה גבוהה מפעמיים השכר הממוצע במשק (העומד נכון לשנת 2022 על כ- 12 א’ ₪) והמעוניינים להפקיד לחסכון פנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס.  תיקון 190 מאפשר למשוך את הכספים כסכום חד פעמי תוך ניצול הטבות מס לעמיתים אשר עומדים בתנאים מסוימים (ראה להלן).

ניתן למשוך את הכסף בשתי דרכים:  א. קצבה חודשית פטורה ממס – החל מגיל 60.   ב. משיכה חד פעמית (‘היוון קצבה מוכרת’) בתשלום מס רווחי הון בשיעור 15% נומינלי – החל מגיל 60 ובכפוף לעמידה בתנאים נוספים (ראה להלן).

כן, ניתן לפתוח קופת גמל בכל גיל ולהפקיד כספים לטובת משיכה לפי תיקון 190 (‘היוון קצבה מוכרת’). יש לשים לב שהמשיכה בדרך של ‘היוון קצבה מוכרת’ כפופה לתנאים מסוימים (ראה להלן).

על העמית לעמוד בתנאים הבאים במצטבר:

 • גיל העמית הוא 60 ומעלה.
 • העמית מקבל קצבה חודשית העולה על ‘סכום הקצבה המזערית’ על פי הדין (כיום כ- 4,600 ₪).
 • הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012.
 • חתימה על הצהרה ביחס לכספים שהופקו על ידו בקופות גמל ועמידתו בתקרות ההפקדה בהתאם להנחיות רשות המיסים.

תיקון 190 ניתן לעשות בכל אחד מהמוצרים הפנסיונים (קרן פנסיה, קופת גמל או פוליסת ביטוח) עם זאת מרבית החוסכים המבקשים לייעד את הכספים למשיכה חד פעמית יעדיפו לעשות זאת בקופת גמל מהסיבה שהיא מציעה מגוון רחב יותר של מסלולי השקעה ודמי ניהול נמוכים יותר.

לא, כל אחד יכול להפקיד כספים במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ולא רק גמלאים. חשוב לזכור, כי את הכספים יהיה ניתן למשוך רק לאחר גיל 60 ובכפוף לקבלת קצבה העולה על כ- 4,600 ש”ח. לכן, ההפקדה במסגרת תיקון 190 פחות אטרקטיבית לחוסכים צעירים יותר.

כן, הסכום אותו ניתן להפקיד במסגרת תיקון 190 מוגבל בתקרה, אם כי היא גבוהה למדי.

 • עד לגיל 67 – ארבע פעמים השכר הממוצע במשק כפול המקדם בטבלה
 • החל מגיל 67 ומעלה – חמש פעמים השכר הממוצע במשק כפול המקדם בטבלה.

המקדם לחוסכים מתחת לגיל 60 הוא 217

דוגמאות:

 • חוסך בן 60 יוכל להפקיד במסגרת תיקון 190 סכום של 8,396,164 ₪

217 * 4 * 9,673

 • חוסכת בת 70 תוכל להפקיד במסגרת תיקון 190 7,835,130 ₪

9,673 *5  * 162  

ישנם מספר כלי חיסכון בהם ניתן לחסוך כספים פנויים, החל מקרן נאמנות או פקדון בבנק, חיסכון בפוליסות חיסכון ואפילו ניהול תיק השקעות. בטבלה מופיעה השוואה בין המוצרים השונים לבין חיסכון בקופת הגמל במסגרת תיקון 190.

 

תיקון 190

פוליסת חיסכון

ניהול תיקים

קרן נאמנות

דמי ניהול ממוצעים

0.63%

1%

0.8%

בהתאם לקרן

מס רווח הון

15% על הרווח הנומינאלי

25% על הרווח הריאלי

25% על הרווח הריאלי

25% על הרווח הריאלי

מעבר בין מסלולי השקעה

V

V

X

X

השקעה בנכסים לא סחירים

V

V

X

X

נזילות הכספים

לאחר גיל 60

V

V

V

פשוט מאוד:

 • חותמים על טופס הצטרפות לקופת גמל, ועל טופס ‘הכרת לקוח’ בנושא הלבנת הון.
 • מבצעים הפקדה חד פעמית או מספר הפקדות לקופת גמל בכל סכום כרצונכם.
 • הכספים ינוהלו בקופת הגמל כאשר ניתנת לכם אפשרות למעבר בין מסלולי השקעה ללא הגבלה וללא אירוע מס.
 • תוכלו למשוך את הסכום שהצטבר בקופה, כסכום חד פעמי ובשיעור מס רווח הון של 15% נומינלי בלבד כאשר תעברו את גיל 60, בתנאי שעומדת לרשותכם קצבה חודשית של 4,600 ₪ לכל הפחות. לחילופין, תוכלו למשוך את הכספים כקצבה חודשית לכל החיים ללא כל מס.

אפשר תמיד גם למלא את דף הפנייה כאן, ונשמח לחזור אליך ולסייע.

אפשר תמיד גם למלא את דף הפנייה
ונשמח לחזור אליך ולסייע.